Nye regler for gældssanering og gældseftergivelse

Det forventes, at der i 2022 bliver vedtaget nye regler for gældssanering og gældseftergivelse, så afdragsperioden nedsættes fra de nuværende fem til tre år. De nye regler er vigtig viden for økonomi- og gældsrådgivere, som kommer i kontakt med borgere, der ønsker at ansøge om gældssanering eller gældseftergivelse.

I EU-regi blev der vedtaget et nyt rekonstruktions- og insolvensdirektiv den 20. juni 2019. Konkursrådet frigav den 1. februar 2022 to betænkninger om implementering af direktivet, herunder Bet.nr. 1578.2022 om modernisering og revision af reglerne om gældssanering og tilhørende lovudkast med bemærkninger. Loven forventes fremlagt og vedtaget i marts/april måned og at træde i kraft den 17. juli 2022.

Afdragsperioden reduceres fra fem til tre år

Såfremt loven vedtages, vil den nuværende tosporede ordning med fem års afdragsordning i almindelige gældssaneringssager og tre års afdragsordning i gældssaneringssager i forbindelse med konkurs blive afskaffet, så den normale afdragsperiode i gældssaneringssager fra den 17. juli 2022 bliver tre år. Ved SU-gæld bliver afdragsperioden dog seks år med mulighed for i konkrete tilfælde enten at forkorte eller forlænge afdragsperioden. Der ændres ikke i øvrigt på gældssaneringsvilkårene. De nye regler vil gælde for de ansøgninger, der modtages i skifteretten efter den 17. juli 2022.

Siden november 2005 har vilkårene for gældssanering været parallelle med reglerne for gældseftergivelse for gæld til det offentlige, dog med én afgørende forskel: Efter gældseftergivelsesreglerne skal der som udgangspunkt altid betales afdrag i minimum fem år. Som en konsekvens af det nye direktiv vil den maksimale afdragsperiode fremadrettet også efter gældseftergivelsesreglerne være tre år.

Det er vigtigt, at økonomi- og gældsrådgivere sørger for, at borgere, der ønsker at ansøge om en gældssanering eller eftergivelse af offentlig gæld, bliver gjort opmærksom på muligheden for at vente med at ansøge, til de nye gældssaneringsregler træder i kraft.

Da der allerede i dag gælder en tre års afdragsperiode for folkepensionister, behøver de ikke at afvente ansøgning om gældssanering eller eftergivelse af offentlig gæld.